Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  16.09.2020 10:35:01
Дата здійснення дії: 16.10.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна"
Код за ЄДРПОУ:  16285602
Текст повідомлення: 

Акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГО» (надалі – СК «ІНГО»), що знаходиться за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, тел. (044) 490-27-44, повідомляє, про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 16 жовтня 2020 року; час початку зборів – 11.00, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал.

Для участі в Зборах реєстрацію акціонерів провести з 10.30 до 10.59 годин 16 жовтня 2020 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал. Датою складання списку осіб, що мають право на участь у Зборах, скласти на 24.00 годину 12 жовтня 2020 року. Дата складання списку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – 16 вересня 2020 року.

Затверджено наступний порядок денний Зборів:

  1. Обрання складу Лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

3. Щодо розподіл прибутку Товариства за результатами роботи в попередні періоди.

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів.

5. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

6. Обрання складу Наглядової ради Товариства.

7. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

8. Обрання складу Ревізійної комісії Товариства.

 

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному законодавством України та Статутом, за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33 (Юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11). Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - https://ingo.ua/pro-kompaniyu.

Під час підготовки до проведення Зборів, Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33 (Юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11, у робочі дні з 09:00 до 13:00, довідки за телефоном: (044) 490-27-44 (вн. 12-19). В день проведення Зборів, Акціонери та їх представники, можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Відповідальний за порядок ознайомлення Акціонерів з документами: Мельник Юрій Миколайович. Для ознайомлення з документами Акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до законодавства України підтверджує повноваження представника.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Голові правління Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів Товариства: Загальна кількість акцій Товариства є рівною загальній кількості голосуючих акцій та складає: 305543 простих іменних акцій.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів.

Проект рішення по питанню 1:  Обрати  лічильну комісію Зборів у складі: Голови лічильної комісії - Кравченко Романа Юрійовича та секретаря лічильної комісії - Храмова Ярослава Миколайовича. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Проект рішення по питанню 2: Обрати Головою Зборів - Гордієнко Ігоря Миколайовича, Секретарем Зборів – Бондаря Андрія Петровича.

Проект рішення по питанню 3: Встановлений розмір прибутку за відповідні періоди роботи Товариства направити до фонду виплати дивідендів.

Проект рішення по питанню 4: Сума коштів для виплати дивідендів складає у розрахунку на 1 просту іменну акцію. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства нараховуються та сплачуються в порядку передбаченому законодавством України про депозитарну систему, зокрема Законами України «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні товариства» та «Про цінні папери та фондовий ринок». Порядок, спосіб та строки визначаються Наглядовою радою Товариства з урахування рішення Зборів.

Проект рішення по питанню 5: У зв’язку із закінченням три річного строку повноважень складу Наглядової ради Товариства припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Чорний Олександр Володимирович (Україна)

Петровський Костянтин Вікторович (Україна)

Александров Артем Володимирович (Україна)

Фоменко Андрій Васильович (Україна)

Малиш Яна Миколаївна  (Україна)

Проект рішення по питанню 6: Провести обрання складу Наглядової ради відповідно до поданих в установленому порядку Акціонерами заяв. Проект голосування не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з проведенням кумулятивного голосування.

Проект рішення по питанню 7: У зв’язку із закінченням три річного строку повноважень складу Ревізійної комісії Товариства припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

Зосімова Олексія Івановича (Україна).

Морозової Олени Георгіївни (Україна).

Проект рішення по питанню 8: Провести обрання до складу Ревізійної комісії відповідно до поданих в установленому порядку Акціонерами заяв. Проект голосування не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з проведенням кумулятивного голосування.

 

Наглядова рада  АТ «СК «ІНГО»